e-post: bgfpod@gmail.com

LÄSVÄRT

https://detgodasamhallet.com/2016/07/03/ett-tyskt-parti/

morklaggning.wordpress.com/2016/09/02/…far-stanna/

friasidor.is/folkmordet-augusti-2016/

peterkrabbe.wordpress.com/2016/09/03/n…ran-dras-at/

https://detgodasamhallet.com/2016/09/03/ett-ars-svensk-idehistoria/

https://monskrabbe.wordpress.com/2016/08/14/radslan-for-folkviljan/

http://www.motpol.nu/oskorei/2016/08/28/soros-leaks/

https://anthropocene.live/2016/09/01/ar-den-politiker-som-stodjer-ttip-ar-en-landsforradare/

https://erikjohanssonblog.wordpress.com/2016/08/23/sveriges-viktigaste-fraga/

avpixlat.info/2016/09/02/odmjukhet-nej-tack/

http://www.friatider.se/m-nga-f-rdomar-r-faktiskt-bra

 

 

 

Sverige har nu hamnat i en svår situation ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Från att under andra halvan av 1900-talet ha präglats av demokrati och fred, välstånd och trygghet, har vårt land snabbt rört sig i motsatt riktning.

Från att internationellt ha varit ett föredöme ses Sverige idag snarare som ett varnande exempel!

Hur kunde detta ske?
Hur gick det till?

Centrala moment har varit avdemokratisering, verklighetsflykt och fundamentalistiska godhetsambitioner, vilket resulterat i en helt ansvarslös och extrem invandringspolitik.

Många har tidigt varnat för de förutsägbara konsekvenserna av detta, men makthavarna har inte lyssnat. Istället har man fortsatt att gasa på.

Det svenska samhället står nu på randen av ett sammanbrott. Detta som resultat av en politik som varit helt onödig.

Ska en fortsatt marsch mot avgrunden kunna hejdas, då krävs ett radikalt nytänkande bland mediala och politiska makthavare. Detta kommer dock inte att ske med mindre än att svenskar i allmänhet reagerar mot galenskaperna och ger sin mening tillkänna.

Ett syfte med detta projekt är att medverka till ett sakpolitiskt fokus och att inspirera till det nödvändiga folkliga motståndet.

 

 

 

1

7

 

TOLV PUNKTER

 

1. Banker och pengar

• avskaffa privatbankers skapande av pengar ur luft, med ränta

• staten ska inte låna pengar av privatbanker

• statsskulden ska avvecklas

• kontanterna måste bevaras.


2. Massmedia

• massmedia i Sverige fungerar idag som lögnmaskiner, riktade mot svenska folket

• media ska istället stå i demokratins tjänst:

- förmedla information som är allsidig och relevant

- ge plats för olika åsikter i viktiga samhällsfrågor

- granska makten, inte vara en del av den.

• slopat presstöd


3. Författning

• personer med kompetens och vilja att tjäna sitt folk måste kunna komma i maktpositioner

• riksdagsmandat ska vara ett förtroendeuppdrag, inte ett yrke

• mer makt åt enskilda ledamöter, partitopp-styrningen måste brytas

• minskat antal riksdagsledamöter

• höjd åldersgräns för valbarhet till riksdagen

• höjd rösträttålder för kvinnor

• registrering med elementär kunskapstest för rösträtt

• rullande mandatperioder för riksdagen

• beslutande folkomröstningar

• författningsdomstol

• tjänstemannaansvar

• slopa partistödet4. Demografi, bostads- och familjepolitik

• Vi svenskar finns och vi ska fortsätta att finnas. Nativiteten bland oss måste då vara tillräckligt hög. En politik för att stimulera detta måste bedrivas.

• Unga par måste kunna få tillgång till egna bostäder

Svenskar ska ha förtur till bostad, framför utlänningar.

• Äktenskap är kopplat till mänsklig reproduktion och ska vara förbehållet man och kvinna.

• Barnens intressen och vad som gagnar en bra uppväxt ska stå i fokus. Små barn behöver närhet till sin moder. Pojkar behöver manliga förebilder. Könsroller är inte fel.

• Staten ska inte ägna sig åt radikalfemnistisk propaganda som nedvärderar moderskapet.

• Hjälp med insemination till ensamstående och homosexuella par ska inte subventioneras med skattemedel. Det står i strid med barnets behov av en mamma och en pappa och att veta vem pappan är.


5. Migration, gränskontroll och FN

• Sverige ska ha en invandring bara i en omfattning och av en karaktär som är förenlig med svenska intressen.

• En effektiv gränskontroll måste snarast införas. Asyl ska kunna sökas bara direkt vid ankomsten och då ska första-asyllandsprincipen tillämpas.

• Alla personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska utan dröjsmål förpassas ut ur vårt land.

• Kriminella och människor som i asylprocessen har ljugit sig in i landet ska repatrieras.

• Svenska medborgarskap ska beviljas mycket restriktivt.

• Sverige bör säga upp sin anslutning till 1967 års tillägga i FN:s flyktingkonvention

• Sverige bör dra in allt stöd till lobbyarbete för folkutbyten i Europa

• Sverige ska vara en röst mot USA:s krigande och drönarattacker mot andra länder.


6. Brottsbekämpning

• I fokus ska stå brottsoffers intressen, inte brottslingars.

• Brott ska beivras, brottslingar ska gripas och straffas. Ungdomsfängelse för unga brottslingar.

• För grova brott ska tillräckliga mininivåer lagstadgas och reducering av strafftid ska inte ske med automatik

• Utlänningar som begått grova brott ska konsekvent utvisas, på livstid.

• Utländska brottslingar ska inte återanpassas i vårt samhälle, deras strafftid ska kunna avtjänas i fängelse i annat EU-land eller i hemlandet

• Påföljd för brott ska vara möjlig att utdöma även om gärningsmannen är under 15 år.

• Tydlig nödvärnrätt.


7. Skola och utbildning

• Skolan ska förmedla grundläggande kunskaper, demokratiska hållningar och etik för en fungerande vardag

• Lärarna måste vara vuxenauktoriteter, som eleverna respekterar

• Betyg i uppförande och ordning ska återinföras

• Utbildningssystemet ska frambringa det yrkeskunnande som krävs för att täcka behovet på den svenska arbetsmarknaden.


8. Arbete, skatter och bidrag

• Arbete är vad som skapar välstånd - det måste löna sig att arbeta.

• Skatterna ska hållas så låga som möjligt och skattemedel ska användas med ansvar

• Bidrag ska ges till behövande svenskar, i rimlig omfattning - ingen ska lida nöd

• Bidrag får inte ge mer än egna arbetsinsatser.

• Om det inom vissa yrken finns en större andel män eller kvinnor, så är detta inget problem. Män och kvinnor är olika, vi passar för olika uppgifter. Brandmän kan gärna vara uteslutande män.


9. Folkhälsa, vård och omsorg

• Sjukvård utan orimliga väntetider, prioritering av akutsjukvården.

• Bristen på läkare, och rotationen av läkare, måste hejdas.

• Satsningar på förebyggande hälsoarbete. Läkemedelsmissbruket måste nedbringas. Tillförseln av farlig GMO-föda behöver stoppas.

• Hemtjänsten måste omorganiseras, för mer av kontinuitet och trygghet

• Platser inom äldreomsorgen ska finnas för alla behövande gamlingar.


10. Beredskap, försvar och NATO

• Det svenska samhället måste röra sig bort från sårbarheten

• Sverige måste bli självförsörjande på livsmedel

• Den allmänna värnplikten ska återinföras

• Sverige ska arbeta för ett nordiskt försvarsförbund

• Sverige ska avbryta allt samröre med NATO - det gör oss till måltavla för ryska angrepp i händelse av storkrig.

• Den russofobi som odlas i svenska massmedia och av svenska politiker är både dum och farlig - den bör bekämpas.


11. Glesbygd

• Hela Sverige ska leva - en glesbygdspolitik med den inriktningen måste drivas.


12. EU, FN och globalisering

• Sverige bör lämna EU - ett samarbete med andra länder kan upprätthållas utan överstatlighet

• Fortsatt svenskt stöd till FN? Agenda 2030?


1. Banker och pengar

2. Massmedia

3. Författning

4. Demografi, bostads- och familjepolitik

5. Migration och gränskontroll

6. Brottsbekämpning

7. Skola och utbildning

8. Arbete, skatter och bidrag

9. Folkhälsa, vård och omsorg

10. Beredskap, försvar och NATO

11. Glesbygd

12. EU, FN och globalisering